Quản lý công nợ

Từ ngày (mm/dd/yyyy)
Đến ngày (mm/dd/yyyy)

Tổng số tiền shop sẽ nhận được trong lần đối soát tới là: 0

Tổng số hàng shop sẽ được trả lại trong lần đối soát tới là: 0 đơn hàng

Tiền đối soát = Tiền thu hộ - Phí giao hàng - Phí cước DVGT (nếu có) - Phí cước COD (nếu có)

Lịch sử các lượt đối soát