Điều khoản và các điều kiện vận chuyển

1. Vật phẩm, bưu gửi Quý khách không được gửi qua mạng bưu chính

 • Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật Việt Nam quy định cấm lưu thông.
 • Vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu/
 • Vật phẩm, hàng hóa từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.
 • Vật phẩm, hàng hóa bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, đều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi.

 • Được cung ứng dịch vụ bưu chính cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dịch vụ bưu chính mà mình sử dụng.
 • Được đảm bảo an toàn và an ninh thông tin bưu phẩm, hàng hóa gửi.
 • Khiếu nại hợp lệ theo quy định về dịch vụ bưu chính đã sử dụng.
 • Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 • Ghi đúng họ tên, địa chỉ của người gửi và người nhận.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về bưu phẩm gửi.
 • Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ cần thiết đi kèm hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp những hóa đơn, chứng từ này.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bưu phẩm gửi.
 • Thực hiện các quy định về an toàn, an ninh đối với bư phẩm gửi
 • Thanh toán đủ giá cước dịch vụ bưu chính mà mình đã sử dụng, trừ trường hợp được miễn, giảm giá cước theo quy định của pháp luật hoặc các bên có thỏa thuận khác.
 • Người gửi phải chịu trách nhiệm đóng gói an toàn hoặc trả phí đóng gói các đồ đặc biệt, dễ vỡ
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông với thông tin dạng văn bản, kiện, gói hàng
 • Bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định tại điều 42 của luật Bưu Chính

3. Quyền và nghĩa vụ của

 • Được thanh toán đầy đủ giá cước dịch vụ bưu chính mà mình cung ứng.
 • Kiểm tra nội dung gói, kiện hàng trước khi chấp nhận.
 • Từ chối cung ứng dịch vụ bưu chính nếu phát hiện bưu gửi vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật Bưu Chính và Điều 1 quy định về điều khoản & điều kiện vận chuyển của doanh nghiệp
 • Xử lý bưu gửi không có người nhận quy định tại khoản 5 Điều 17 của Luật Bưu Chính
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.
 • Đảm bảo an toàn, anh ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định tại Điều 13 và Điếu 14 của Luật Bưu Chính.
 • Giải quyết khiếu nại, tranh chấp, bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bưu Chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Quy định về khiếu nại và bồi thường thiệt hại

 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
 • Thời hiệu khiếu nại: Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là 06 tháng và chuyển phát quốc tế là 01 tháng kể từ ngày gửi. Quá thời hiệu trên không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
  • Không quá 02 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính trong nước.
  • Không quá 03 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế.
 • Mức bồi thường thiệt hại cân cứ vào QĐ số 20/2013 do TGD kí ban hành.
 • Mức giới hạn đền bù tối thiểu theo Khoản 1 Điều 25 Nghị Định 47/2011/NĐ-CP. quy định về mức bồi thường tối đa trên một vận đơn.

5. không hoàn cước phí và không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lội vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chất chứa trong bưu phẩm đó.
 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hưu hỏng bưu gửi.
 • Người gửi không cung cấp đầy đủ, hợp lệ hóa đơn và các chứng từ cần thiết đi kèm hàng hóa gửi.
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi.
 • Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhập.
 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật Bưu Chính.
 • Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đã công bố.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

6. Cách tính và quy định thanh toán cước phí.

 • Cước phí gửi hàng được tính căn cứ vào trọng lượng thực hoặc trọng lượng khối, tùy trọng lượng nào lớn hơn, và bất kì lô hàng nào cũng có thể được cân, đo lại để xác nhận việc tính phí này. Người gửi đảm bảo việc thanh toán cho tất cả các khoản phí gửi hàng sẽ được thực hiện bởi người gửi, người nhận hoặc bên thứ ba bằng cách ghi rõ trên phiếu gửi. SHIPNHANH có toàn quy6en2 yêu cầu người gửi thanh toán trước cước phí gửi hàng của bất kì lô hàng nào được gửi đến hoặc từ bất kì địa điểm nào.
 • Người gửi chịu trách nhiệm thanh toán các khoản cước phí và phụ phí liên quan đến việc vận chuyển bưu gửi, bưu kiện của mình và tất cả các khoản chi phí phát sinh trong trường hợp thay đổi thông tin người nhận, hàng hoàn hoặc hàng lưu kho chờ xử lý.

7. Quy định nhận và gửi tài liệu, hàng hóa.

 • Quý khách phải kiểm tra đủ số lượng và chất lượng an toàn của tài liệu, hàng hóa trước khi ký xác nhận.
 • sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi khách hàng đã ký xác nhận trên vận đơn này.
 • Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.